Υγεία: Αυτές είναι οι εξετάσεις που καταργεί ο ΕΟΠΥΥ

\
«Αναχρονιστικές» χαρακτηρίζει ο ΕΟΠΥΥ 123 διαγνωστικές εξετάσεις και προχωρά στην κατάργηση τους, κρίνοντας ότι πλέον καλύπτονται από άλλες πιο σύγχρονες. 


Ο φορέας υποστηρίζει ότι με την κατάργησή τους θα υπάρξει εξοικονόμηση πόρων για τη βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού. 

Δείτε ποιες εξετάσεις δε θα καλύπτονται πλέον από το Ταμείο: 

1. Αλκαλική φωσφατάση λευκών αιμοσφαιρίων 
2. Δοκιμασία κατακρατήσεως αιμοπεταλίων 
3. Εξέταση αίματος για μέτρο ερυθρών αιμοσφαιρίων 
4. Εξέταση για συστολή θρόμβου και αιμοπετάλια 
5. Αρυλική σουλφατάση Α (λευκά) 
6. Αρυλική σουλφατάση Β (λευκά) 
7. THROMBOTEST 
8. Ποσοτικός προσδιορισμός Fe (σίδηρος) στο ήπαρ, σπλήνα 
9. Ποσοτικός προσδιορισμός Vir C στα λευκά αιμοσφαίρια 
10. Ποσοτικός προσδιορισμός ΑΤΡ ερυθρών αιμοσφαιρίων 
11. Πρωτεΐνες οξείας φάσεως (νεφελομετρικά ανά πρωτεΐνη) 
12. Βασική πρωτεΐνη μυελίνης στο ΕΝΥ 
13. α-Μαννοσιδάση (λευκά) 
14. Προσδιορισμός κινητικού ιξώδους 
15. Εξέταση κοπράνων πλήρως δι' αμμωνίαν, οργανικά οξέα κ.λ.π. κατά Coipon 
16. α-Mαννοσιδάση πλάσματος 
17. Αρυλική Σουλφατάση Α ούρων 
18. Αρυλική Σουλφατάση Α (πλάσμα) 
19. Ποσοτικός προσδιορισμός βλεννοπολυσακχαριτών ούρων, μέθοδος σχηματισμού συμπλοκών με ALGIAN BLUE 
20. Ποσοτικός προσδιορισμός Fe στα ούρα 
21. Ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ENY) με συμπύκνωση 
22. Δοκιμασία ούρων κατόπιν χορηγήσεως χρωστικών 
23. Αναζήτηση σπειροχαίτης δι’ υπερμικροσκοπίου 
24. Εξέταση γάλακτος γυναικός συνήθης 
25. Αντίδραση Zondek - Friedman 
26. Ενοφθαλμισμός ζώων για κοινά μικρόβια εκτός της αξίας των μυών 
27. Ενοφθαλμισμός ζώων για Koch εκτός της αξίας των μυών 
28. Παρασκευή αυτεμβολίων 
29. Για εξέταση κηλίδων σπέρματος, πύου, μηκωνίου κοπράνων, διαφόρων ιστών του σώματος 
30. Για εξέταση κηλίδων αίματος δια των χρωματικών κρυσταλλογραφικών και φασματοσκοπικών μεθόδων για κάθε μια ξεχωριστά 
31. Για εξέταση αίματος προς καθορισμό της φύσεως αυτού (Ulenbruhen Ricret κ.λ.π.) 
32. Τιτλοποΐηση αντισωμάτων εγκύων 
33. Waler Rose 
34. Δοκιμασία Latex 
35. Ames Ona 
36. Prolk - m 
37. DERMO TEST 
38. Ιολογικός Έλεγχος 
39. Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για εχινοκοκκίαση 
40. Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για μηνιγγίτιδα 
41. Ηλεκτροφόρηση αντίθετης φοράς για αντιγόνα σε υγρά σώματος 
42. Αναζήτηση αντιγόνων με επισυγκόλληση 
43. Β2 Μικροσφαιρίνη ούρων 
44. Α1? Μικροσφαιρίνη ούρων 
45. Οιστρόνη αίματος (E1) 
46. Ελεύθερη τεστοστερόνη αίματος 
47. Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (AMA ή ANTI-AMA) 
48. Προσδιορισμός κατεχολαμινών ούρων 
49. Προσδιορισμός αδρεναλίνης ούρων ή επινεφρίνη ούρων 24ώρου 
50. Προσδιορισμός νοραδρεναλίνης ούρων ή νορεπινεφρίνη ούρων 24ώρου 
51. Προσδιορισμός αλδοστερόνης ούρων (ALDO ) ανά δείγμα 
52. Ολικές γονοδοτροπίνες FSH ούρων 24ώρου 
53. Ολικές γονοδοτροπίνες LH ούρων 24ώρου 
54. Οιστρογόνα ή πρεγναδιόλη ούρων 24ώρου 
55. Πρεγναδιόλη 
56. Μελανοκυτταροτρόπος ορμόνη 
57.Αγγειοτονίνη Η 
58. Προσδιορισμός 17 κετοστερινοειδών στα ούρα απλή (17 HO) 
59. Διαχωρισμός κλασματικός 17 κετοστερινοειδών 
60. Προσδιορισμός των 11 οξυστερινοειδών ή των οιστρογόνων ή της πρεγναδιόλης και λοιπών ορμονών 
61. Ανάστροφη τριιωδοθυρονίνη ορού (RT3) 
62. Θυροξινοδεσμευτική σφαιρίνη ορού (TBG) (σφαιρίνη δεσμεύουσα την Τ4) 
63. Υποθαλαμικός γοναδοτροπικός παράγοντας ορού (GNRH) 
64. Αντιδιουρητική ορμόνη - ADH 
65. Οπισθοβολβικές ενέσεις οινοπνεύματος κ.λ.π. 
66. Κορεπραξία δια φωτοπηξίας 
67. Εξέταση δι' Adaptometre προσαρμογή στο σκότος 
68. Οφθαλμοδυναμομέτρηση 
69. Τονογράφημα 
70. Ηλεκτροτανογραφία 
71. Τονομέτρηση (ΠΔ 157/74) 
72. Οπτικός νυσταγμός 
73. Ορθοπτική άσκηση 
74. Προσαρμογή στο σκότος 
75. Τεστ υδροποσίας 
76. Λογοπεδική εξέταση 
77. Εξαίρεση σιελογόνων ενδοστομικώς (σιελολιθεία) 
78. Αφαίρεση αλλότριου σώματος φάρυγγας 
79. Έλξη υπερώας και οπίσθια ρινοσκόπηση 
80. Βρογχιακά συρίγγια 
81. Τραχειοβρογχοσκόπηση 
82. Βιοψία βρόγχων 
83. Έμμεσος λαρυγγοσκόπηση μετά εξάλειψης αντανακλαστικών 
84. Πλύση ωτός απλή 
85. Εξαίρεση βύσματος μιας πλευράς 
86. Εξαίρεση βύσματος εκατέρωθεν 
87. Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) κατ' οίκον προ κόπωσης 
88. Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) κατ' οίκον μετά κόπωση 
89. Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) στο ιατρείο μετά κόπωση (με ή χωρίς Laser) 
90. Ορθοδιάγραμμα καρδιάς 
91. Βαλληστοκαρδιογράφημα 
92. Φωνοκαρδιογράφημα 
93. Σφυγμογράφημα 
94. Κινηματοαγγειογραφία 
95. Ανυσματοκαρδιογράφημα 
96. Κορυφοκαρδιογράφημα 
97. Καρωτιδογράφημα 
98. Ψυχοθεραπεία: α) Ναρκοανάλυση 
99. Ηλεκτροσόκ: α) Στο ιατρείο 
100. Ηλεκτροσόκ: β) Στο σπίτι 
101. Θεραπεία νόσου του Parkinson δια κρυοπηξίας 
102. Υπνοθεραπεία 
103. Κοιλιογραφία εγκεφάλου 
104. Ηλεκτρομυογραφική εξετάση - Δοκιμασία DESMEDT: γ) Ηχοεγκεφαλογράφημα 
105. Ρεογράφημα-Ρεοεγκεφαλοφράφημα 
106. Ινσουλινοθεραπεία 
107. Χαρτογράφηση εγκεφάλου 
108. Ανάλυση μυϊκού έργου ισχύος 
109. Ανάλυση κίνησης αυχενικής μοίρας 
110. Ανάλυση κίνησης οσφυϊκής μοίρας 
111. Αφαίρεση επιδέσμου μικρού
112. Αφαίρεση επιδέσμου μεγάλου 
113. Τοποθέτηση γύψου Πυελο-Μηρο-Κνημο-Ποδικού 
114. Συνεχής έκταση άμεση ή έμμεση 
115. Τοποθέτηση γύψου Ωμο-Βραχιονο-Πηχεο-Καρπικού 
116. Άμεση ή έμμεση συνεχής έκταση 
117. Αναίμακτη θεραπεία καταγμάτων και παθήσεων οστών λεκάνης 
118.Τοποθέτηση γύψινου στηθοδέσμου επί παθήσεων σπονδυλικής στήλης 
119. Ανάταξη καταγμάτων κλειδός 
120. Ανάταξη καταγμάτων ωμοπλάτης 
121. Ανάταξη καταγμάτων πλευρών 
122. Τοποθέτηση γύψου Θωρακο-Ωμο-Βραχιονο-Πηχεο-Καρπικού 
123. Συνεχής έκταση επί καταγμάτων ωμικής ζώνης

Share on Google Plus

Σχετικά με το Down Time

Γεια σας φίλοι μου! Είμαι η Αγγελική και μένω μόνιμα στην Κρήτη. Το Down Time δεν είναι η βασική μου επαγγελματική ενασχόληση, αλλά σε αυτό εδώ το blog μοιράζομαι μαζί σας πράγματα που θεωρώ ενδιαφέροντα. Είμαι δραστήριο και δυναμικό άτομο... λένε. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου αρέσει να κάθομαι για πολύ. Λατρεύω τα ταξίδια και τα παιδιά... Την ζωή μου αρέσει να την βλέπω θετικά, δεν έχει νόημα άλλωστε να μένεις στα αρνητικά! Θαυμάζω τους ανθρώπους που έχουν πολλές αρετές, που βελτιώνονται, που εξελίσσονται.. Μου αρέσει επίσης η φύση, η φωτογραφία, να περνάω χρόνο με τους αγαπημένους μου, να απολαμβάνω ωραίες γεύσεις, η ηρεμία της θάλασσας, οι βόλτες, τα ταξίδια, τα αεροπλάνα... Αν θέλετε και εσείς να μοιραστείτε οτιδήποτε με την παρέα του Down Time, μην διστάσετε! Εδώ μοιραζόμαστε ό,τι καλό έχουμε! Να περνάτε καλά!

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αφήστε το σχόλιό σας...